پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - راهنمای نویسندگان