پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - نمایه نویسندگان