پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - فرایند پذیرش مقالات