پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - اهداف و چشم انداز