پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - واژه نامه اختصاصی