پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی (JCRIR) - اخبار و اعلانات